ترمال بریک

 

پنجره يکی از عوامل مهم اتلاف انرژی در ساختمان هاست ، اتلاف انـرژی در پنجره هـای خـوب آلـومينيومی بسيـار کمتر از پنجره های آهنی است . 

اما بـه دليل ضريب انتقال حرارت بالا در آلومينيوم علاوه بر دوجداره بـودن شيشه ها ، دوجداره نموده پروفيل آلومينيومی از طريق تيغه های پلی آميد به هم متصل و با اين روش بـاعث کـاهش انتقال حرارت می باشد  . پلی آميد خواص مکانيکی خود را در حرارتهای بالا و نيز در برابر مواد شيميايی ، آب و اشعه حفظ می کند .

فـرآيند استفاده از تـرمال بريک ، جلوگيری از انتقال سرما , گرما و صدا از جداره خارجی به جداره داخلی و بالعکس می باشد. پـروفيلهای سيستم تـرمال بـريک از دو مقطع پروفيل آلومينيومی مجزا  که به وسيله تيغه های پلی آميد به هم متصل می گردند، تشکيل شده اندتيغه های پلی آميد مانع انتقال حـرارت از يک سطح به سطح ديگر می شود.در واقع اطلاق عنوان ترمال بريک با اين سيستم به دليل ايجاد شکست حرارتی و ممانعت از انتقال حرارت می باشد.
بالا بودن استحکام ، مقاومت در بـرابر مواد شيميايی  ، اشعه UV و طول عمر بالا از مزايای تيغه های پلی آميد می باشد.
طی آمـار و ارقـام منتشر شده از سوی سازمان بهينه سازی مصرف سوخت  ، بطور متوسط 10 % سطح خارجی ساختمان را پنجره و 70 % از سطح هر پنجره را شيشه و مابقی را پـروفيل تشکيل می دهد.

  در صورت استفاده از سيستم ترمال بريک در و پنجره ها 38 % کاهش اتلاف انرژی حرارتی  در فصل سرما و 32 % کاهش اتـلاف انـرژی بـرودتی در فصل گـرما  ، 28  % کـاهش مصرف سوخت  ، 20 % کاهش هزينه در سرمايه گذاری اوليه تاسيسات و به ميزان قابل توجهی از آلودگی صوتی جلوگيری می شود .

http://instagram.com/alutat1965