آلومینیوم

 

سيستم اختصاصی TS  (TAT Sliding ) :

TS : سيستم کشويی در و پنجره در حالت غير ترمال بريک را شامل می شود در اين سيستم با وجود فريم های 2 ريلی قابليت طراحی انواع در و پنجره کشويی در حالتهای 2 لنگه ، 3 لنگه و 4 لنگه و با لاتر وجود دارد .

مقاوم در برابر باد – آب – هوا :

باتعبيه سوراخ های تخليه در قسمت بيرونی و تحتحانی پروفيل کلاف پنجره و نصب درپوش اختصاصی عمليات تخليه آب ها صورت می گيرد .

با نصب لاستيک های EPDM در قسمتهای اتصال دولنگه و شيشه خور و هم چنين نصب گردگيرهای مخصوص در قسمت اتصال دولنگه و اتصال لنگه با کلاف ، هوابندی و درزبندی در حد مناسبی تآمين گرديده است .

سيستم اختصاصی TH ( TAT Hinged ) :

TH سيستم های لولايی درو پنجره در حالت غير ترمال بريک را شامل می شود . در اين سيستم با تنوع پروفيل های مورد مصرف امکان توليد انواع پنجره های لولايی و فيکس و درب های لولايی درحالتهای داخل و خارج باز شو و همچنين امکان توليد درب و پنجره با قابليت دو جهت بازشو وجود دارد .

مقاوم در برابر باد – آب – هوا :

باتعبيه سوراخ های تخليه در قسمت بيرونی و تحتحانی پروفيل کلاف پنجره و نصب درپوش اختصاصی عمليات تخليه آب ها صورت می گيرد .

با نصب لاستيک های EPDM در قسمتهای اتصال دولنگه و شيشه خور و هم چنين نصب گردگيرهای مخصوص در قسمت اتصال دولنگه و اتصال لنگه با کلاف ، هوابندی و درزبندی در حد مناسبی تآمين گرديده است .      http://instagram.com/alutat1965