فریم لس

 

امروزه دراکثر پروژه ها ی ساختمانی شاهد جايگزينی متريال شيشه در پوشش نماهای ساختمانی هستيم که اين انتخاب ، صرفنظر از بحث های زيبا شناسی معماری ، چنانچه مطابق با استانداردهای بين المللی اجرا نگردد ، ضمن آسيب پذير بودن در برابر زلزلـه و حتی تکانهای خفيف سازه ای بطور جدی با مسئله اتلاف انرژی مواجه خواهد بود .

سيستم نماسازی شيشه ای – آلومينيومی ضمن فراهم آوردن زمينه متنوعی از انواع پروفيل های قابل رويت درنما پاسخ مناسبی جهت کليه مسايل سازه ای ، تبادلات نامطلوب انرژی ، آببندی و هوابندی نما خواهد بود .http://instagram.com/alutat1965