توری پلیسه

 

نسل جدید توری که در موارد پنجره های لولایی الومینیوم و pvc استفاده می گردد.http://instagram.com/alutat1965